جوجه یک روزه

جوجه یک روزه برای تهیه جوجه یک روزه؛ تخم های نطفه دار مرغ بعد از گذشت زمانی ۲۱ روزه، در دستگاه جوجه کشی تبدیل به جوجه می شوند. بعد از ...